مراحل ساخت و پیشرفت پیشرفت فیزیکی مجتمع تجاری، فروردین ماه ۹۶