مراحل ساخت و پیشرفت ویلاهای مجموعه گلف، به روایت تصویر

مراحل ساخت و پیشرفت دهکده گلف، از فروردین تا شهریور ۹۶

مراحل ساخت و پیشرفت دهکده گلف، مهرماه ۹۶

مراحل ساخت و پیشرفت دهکده گلف، آبان ماه ۹۶

مراحل ساخت و پیشرفت دهکده گلف، آذر ماه ۹۶

مراحل ساخت و پیشرفت دهکده گلف، دی ماه ۹۶

مراحل ساخت و پیشرفت دهکده گلف، اسفند ماه ۹۶

مراحل ساخت و پیشرفت دهکده گلف، فروردین ماه ۹۷