مراحل ساخت و پیشرفت شهر خودرو، آذرماه ۹۶

مراحل ساخت و پیشرفت شهر خودرو، دی ماه ۹۶

مراحل ساخت و پیشرفت شهر خودرو، فروردین ماه ۹۷

مراحل ساخت و پیشرفت شهر خودرو، اردیبهشت ماه ۹۷