معماری سرزمین ایرانیان

ضوابط ارائه شده در طرح سرزمین ایرانیان نتیجه مطالعات مختلف در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، محیطی، جغرافیایی، کالبدی، فنی و مهندسی است. در تدوین ضوابط، تلاش شده با اعمال آن‌ها در صدور پروانه‌های ساختمانی (به همراه کاربری اراضی پیشنهادی سند اصلی توسعه شهرک)، آستانه جمعیت پذیری شهرک کنترل شود؛ به این ترتیب در پایان دوره طرح، پروژه به شهرک سرزمین ایرانیان ایده‌آل و برنامه‌ریزی شده مورد نظر خواهد رسید.سند ضوابط و مقررات، به عنوان مهمترین سند اجرایی برای تحقق چشم انداز، اهداف و راهبردهای بلندمدت توسعه و عمران محدوده، ابزاری است برای هدایت و کنترل تحولات کالبدی و ساماندهی سرزمین ایرانیان که بر اساس نظام کاربری طراحی شده است.

این مجموعه براساس صورتجلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعاریف مفاهیم کاربری‌های شهری و سرانه آن‌ها، عملکرد مجاز کاربری‌های شهری به تفکیک سطوح تقسیمات شهری و  مصوبه هیأت محترم وزیران به شماره ۶۴۶۷۷/ت۱۸۵۹۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ و سایر مصوبات مرتبط تهیه و تنظیم شده است.