مراحل ساخت و پیشرفت پیشرفت فیزیکی دهکده دانش، فروردین ماه ۹۷