دعوت به همکاری در شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان

شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان در حال حاضرسرمایه های انسانی با مشخصات جدول ذیل را استخدام مینماید. واجدین شرایط میتوانند رزومه خود را به آدرس HR@iraniland.com ارسال نمایند.